Entry ID: 1358 / Janemba Combo
5 M 2 M > 236 M > 66 5 L L 2 M 5 M 5 H > SD > j M > 9 j M j H > A1 > j 214 H > j L L 5 S 2 M
Video:
Comment:
Sets up Ex Orb oki